skip to Main Content

GTK on avannut geokemian näytearkistonsa laajempaan käyttöön

GTK On Avannut Geokemian Näytearkistonsa Laajempaan Käyttöön

GTK:n kartoitusohjelmissa ja projekteissa on vuosikymmenten mittaan kertynyt laaja kokoelma erilaisia geokemiallisia näytemateriaaleja. Vanhimmat näytteet ovat 1970-luvun alkupuolelta, ja geokemian näytearkisto karttuu edelleen. GTK:ssa on tehty näytemateriaalin laaja inventointi- ja dokumentointityö, jotta materiaali on paremmin saatavilla ja käytettävänä uusissa projekteissa raaka-ainevarojen ja geologisen ympäristön tutkimuksissa.

GTK:n geokemiallinen näytearkisto sisältää noin 2,5 miljoonaa näytettä, pääasiassa moreenin hienofraktiota ja jauheita kallioperän syväkairaus- ja pintanäytteistä. Aineistoon sisältyy myös suomalaisten kaivosyhtiöiden kuten Outokummun, Rautaruukin ja Lapin Malmin luovuttamaa näytemateriaalia.

Geokemiallisen näytearkiston näytemateriaalia voidaan käyttää uusiin analyyseihin tekemällä yhteistyösopimus GTK:n kanssa. Käyttöehtojen mukaan organisaatio tai yritys sitoutuu toimittamaan analyysitulokset GTK:lle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun on saanut näytemateriaalia käyttöönsä. GTK liittää analyysitulokset osaksi julkista geotietovarantoa kahden vuoden kuluttua.

Lisätietoja geokemiallisista näyteaineistoista on saatavilla: www.gtk.fi/tietopalvelut/tutkimusaineistot/naytevaranto/.

Tietotuotteet, jotka sisältävät paikkatietoindeksin ja metatietokuvaukset näyteaineistoista, ovat ladattavissa HAKKU-palvelusta. hakku.gtk.fi/

GTK:ssa on tehty myös vanhojen moreeninäytteiden laadunvarmistus, jossa valikoituja moreenin hienoainesnäytteitä 1970-1980-luvuilta analysoitiin uudelleen ja vertailtiin aiempiin analyysituloksiin. Työn tulokset on julkaistu raportissa Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi (2019). Raportti on saatavissa HAKKU-palvelussa.

Back To Top