skip to Main Content

GTK:n uusi strategia edistää kestävämpää kasvua

GTK:n Uusi Strategia Edistää Kestävämpää Kasvua
Mika Nykänen. Kuvaaja Mikko Käkelä

Geologisella osaamisella ratkaistaan monia kriittisiä, yhteisiä haasteita, joita Suomessa parhaillaan mietitään. GTK uudisti strategiansa kannattelemaan kestävää kehitystä.

Teksti: Jaana Ahlblad

Geologian tutkimuskeskuksen osaaminen on juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee nyt ja lähitulevaisuudessa, sanoo pääjohtaja Mika Nykänen. Ympäristövaikutukset painavat vuoteen 2030 mennessä entistä enemmän yritysten ja yhteiskunnan päätöksissä. Tulevaisuuden avainsanoja ovat kestävä tuotanto, kulutuksen optimointi ja kiertotalous. Vähähiilisen energian kysyntä kasvaa merkittävästi ja liikenne kehittyy sähköiseksi. Pohja- ja pintavesiin liittyvää kriittistä osaamista tarvitaan kaikessa. Muun muassa nämä suuntaviivat ovat ohjanneet GTK:n uuden strategian luomista. Vuosille 2020–2023 laadittu strategia nojaa neljään fokusalueeseen: kiertotalouteen, vesienhallintaan, tietoratkaisuihin ja akkumineraaleihin.

Kiertotalouden alueella GTK hakee kansainvälisesti tunnustetun osaajan manttelia erityisesti mineraalipohjaisten materiaalien kestävän käytön tutkimuksessa ja ratkaisuissa.

”Tutkimusinfrastruktuurimme on maailman mittakaavassa erittäin korkeatasoista. Meillä on laboratoriot Espoossa ja Outokummussa, jossa koetehdas GTK Mintec on ainoa laatuaan Euroopassa. Nämä tarjoavat myös erityislaatuisia mahdollisuuksia yhteistyöhön kumppaneiden kanssa”, pääjohtaja Nykänen kertoo.

Kiertotalouden alueella tulee ratkoa esimerkiksi kysymys, kuinka elektroniikkateollisuuteen tai akkuihin käytettävien mineraalien, mineraalipohjaisten kemikaalien ja metallien kierrätettävyys voidaan varmistaa. Kuinka geomateriaaleja voidaan kierrättää esimerkiksi raaka-aineeksi 3D-tulostukseen?

”Älypuhelimessa oleva kulta kiertää jo aika tehokkaasti, koska sillä on oma arvonsa ja metalli on laitteessa selkeässä muodossa, mutta on paljon muita, haastavampia kysymyksiä, joihin ei vielä ole vastauksia. Niitä tulee nousemaan esiin yhä enemmän teknologioiden kehittyessä ja materiaalien muuttuessa yhä monimutkaisimmiksi.”

– Johtavan osaamisen tavoittelu maailman mittakaavassa on mielestäni ainoa oikea kunnianhimon taso, kun sitä peilaa henkilöstömme osaamiseen, pääjohtaja Mika Nykänen sanoo.

Vesiosaaminen hillitsee riskejä

Veden rooli teollisen toiminnan vaikutuksissa on valtavan suuri niin kaivosteollisuudessa kuin monessa muussakin teollisuuden alassa.

 ”Mitä paremmin veden liikkeet kallio- ja maaperässä kyetään ymmärtämään ja mallintamaan, sitä paremmin ympäristöriskejä pystytään ennaltaehkäisemään. Kaikki ovat yksimielisiä, että ympäristön huomiointi jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Veden liikkeiden ja erilaisten kemiallisten reaktioiden mallintaminen esimerkiksi ydinjätteen loppusijoituksen suunnittelussa tarvitsee pohjakseen vankkaa geologista osaamista.”

Toinen merkittävä kysymys liittyy ilmastonmuutokseen. GTK haluaa luoda tutkimuksella malleja siitä, mitä ilmastonmuutoksen vaikutukset tarkoittavat pohjavesien varannoille tai pintavesien ja pohjaveden yhteyteen.

”Ne vaikuttavat myös teolliseen toimintaan. Haluamme olla kehittämässä asiakasratkaisuja, joiden kautta Suomessa luodaan kestävää taloudellista kehitystä. Siihen meillä on erinomaista osaamista.”

Tieto rikastuu edelleen

GTK:n strategian kolmas fokusalue liittyy geotiedon hallintaan, tutkimukseen perustuviin kokonaisratkaisuihin ja mallinnukseen. Tutkimuslaitos aikoo kehittää uusia palvelukonsepteja ja tietotuotteita.

”Maailmallahan meidät hyvin tunnetaan laadukkaasta geotiedosta sekä tietopääoman hallinnan ja jatkojalostamisen osaamisesta. Ulkopuoliset arvioitsijat ovat monta kertaa arvioineet GTK:n tietovarannot mahdollisesti jopa maailman parhaiksi. Tätä arvokasta pääomaa aiomme vahvistaa uudenlaisten menetelmien, kuten koneoppimisen ja tekoälyn avulla.”

Kun geotietoaineisto vahvistuu ja rikastuu, se mahdollistaa yhä tehokkaamman ja paremman mallintamisen. Se puolestaan auttaa löytämään ratkaisuja kustannustehokkaaseen teolliseen toimintaan, joka taas edesauttaa investointeja.

Dataa seulomalla voidaan myös arvioida, mistä voisi löytyä sellaisia vielä löytymättömiä esiintymiä, jotka sisältävät akkuteknologian tarvitsemia mineraalisia raaka-aineita. Akkumineraalit ovat GTK:n strategian neljäs kivijalka, ja siinä tähdätään yksiselitteisesti maailman ykkössijalle.

”Haluamme olla kansainvälisesti johtava osaaja akkumineraalien kestävän saatavuuden rakentamisessa. Haluamme tukea sitä, että etsintätoimintaan ja tuotantoon voidaan investoida mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Se tarjoaa mahdollisuutta lisätä päästötöntä sähköistä liikennettä ja korvata fossiilisen energian käyttömuotoja. Tässä Suomella ja GTK:lla on valtavan suuri myönteinen mahdollisuus.”

Akkumineraalien osaamisessa ykkössijaa vähempään tyytyminen olisi väärin, sanoo pääjohtaja Nykänen.

”GTK:lla on upea historia kyvykkyyden kehittämisessä. Mikään muu kuin johtavan osaamisen tavoittelu maailman mittakaavassa ei olisi mielestäni oikea kunnianhimon taso.”

”GTK tukee Suomen talouden kasvua, joka perustuu luonnonvarojen kehittyvään ja kestävään käyttöön. Työ pohjautuu aiempaa voimakkaammin asiakastarpeisiin ja yhteiskunnassa tunnistettuihin haasteisiin”, Nykänen kuvailee uuden strategian ydintä.

Maamme hyväksi

Nykänen arvostaa korkealle GTK:n henkilöstön panosta strategiatyössä. Kaikille avoimissa työpajoissa on keskusteltu muun muassa toimintamallista ja arvoista. Myös GTK:n olemassaolon tarkoitus kiteytyi työpajojen annista:

”Maamme hyväksi. For Earth and for Us.”

GTK:laiset painottavat maapallon ja Suomen ympäristön hyvinvoinnin tärkeyttä ja sitä, että hyvällä osaamisella ja tutkimuksella voidaan tukea kestävää kehitystä.

Henkilöstön arvomaailmassa korostuu myös työn puolueettomuus.

”GTK:n arvot on ammennettu henkilöstön näkemyksistä. Tutkijamme ovat erittäin vahvasti sitoutuneet hyviin tutkimuseettisiin periaatteisiin. Puolueettomuus on meillä vahva ja hyvin positiivinen arvo. Jokainen voi luottaa siihen, että tutkimuksemme tehdään aina puolueettomasti ja objektiivisesti.”

GTK:n organisaatiota muutetaan strategiaprosessin tuloksena. Johtoa supistetaan johtamisvastuiden selkeyttämiseksi ja tulosyksiköiden määrää vähennetään, jolloin niistä tehdään hiukan nykyistä suurempia ja vahvempia.

”Virtaviivaistus antaa painopistealuille paremmat mahdollisuudet kehittyä ja onnistua.”

Päät yhteen tuottavasti

GTK:n uutta strategiaa on peilattu Suomen uuteen hallitusohjelmaan, jotta se tukisi kaikin osin hallituksen pyrkimyksiä. Strategiaa on katsottu myös työ- ja elinkeinoministeriön kanssa GTK:n tulossopimuksen rinnalla, jotta kaikki tavoitteet ovat harmoniassa keskenään.

Pääjohtaja Nykänen katsoo, että GTK on nyt valmis ottamaan uusia askeleita eteenpäin. Innovaatioita tulee syntymään sekä itsenäisen tutkimustyön, yhteistyön että asiakashankkeiden kautta. Esimerkiksi epäorgaanisten materiaalien kierrätystehokkuus on selkeästi tutkimuksellinen kysymys, jota GTK ei kuitenkaan yritä ratkaista yksin.

”Nämä ovat tieteellisesti haastavia kysymyksiä, joissa tarvitaan myös muita tieteenaloja. Tarvitaan myös uusia teknologisia ratkaisuja ja tuotekehitystä. Vahvimmat innovaatiot syntyvätkin usein monien osaamisalueiden törmäyksissä.”

Strategia vastaa asiakkaiden ja koko yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin

Tätä varten GTK, Aalto-yliopisto ja VTT ovat rakentamassa Espooseen törmäyttämiskeskuksen, jossa ideoidaan erityisesti kiertotalouteen liittyvää tutkimusta ja ratkaisuja.

Vuoden 2030 tulevaisuuskuvassa ekosysteemit ja yhteiskehitys ovat arkipäiväisiä toimintamuotoja. GTK aikookin kantaa aktiivisen roolin innovaatioekosysteemien kehittämisessä ja geotiedon kytkemisessä osaksi tietoekosysteemejä.

”Olen tyytyväinen joukkueeseen”

Entä pääjohtaja itse, miltä hänestä tässä kohtaa tuntuu? Mika Nykänen on luotsannut GTK:ta neljä ja puoli vuotta.

”Hyvältä tuntuu. Tuloksellisuutemme on parantunut ja taloutemme vahvistunut. Meillä on selvästi vetovoimaa työnantajana ja olemme pystyneet tarttumaan moniin haasteisiin hyvin myönteisellä tavalla. Yli 400 henkilön joukkueemme on tehnyt upeaa työtä, olen erittäin tyytyväinen.”

Osana strategiatyötä GTK haastatteli yli 50 asiakasta ymmärtääkseen tarkemmin, mitä asiakkaat tarvitsevat, millaisia muutoksia heillä on käsillä tai horisontissa.

”Emme tee töitä itsellemme vaan asiakkaiden menestykseksi. Silloin yhteiskunta voi paremmin ja Suomessa tapahtuu yhä kestävämpää kasvua. Uskon, että tässä on yhä paljon positiivisia mahdollisuuksia, sillä GTK:n kaikki osaaminen ja potentiaali eivät vielä ole tarpeeksi laajassa tietoisuudessa.”

Nykänen haluaisi nostaa enemmän esiin kokonaisuuden, jonka GTK muodostaa. ”Monilla tuntuu olevan käsitys vain osasta siitä, mihin meidän o s a a m i s e m m e kytkeytyy tai voi kytkeytyä. Hyvä esimerkki on keskustelu vähähiilisemmästä Suomesta ja kuinka eri osa-alueilla GTK voi olla tuottamassa ratkaisuja. Meidän täytyy tehdä enemmän töitä, että kokonaisuus tulee paremmin tietoon.”

Korkeatasoista asiakaspalvelua

Uusi strategia ohjaa GTK:ta neljä seuraavaa vuotta. Mika Nykänen luonnehtii sitä maltillisen kasvun ja kehittymisen strategiaksi, mutta uskoo, että sen rohkeus auttaa parantamaan työn tuloksellisuutta. Tutkimuslaitos haluaa aidosti palvella asiakkaita ja luoda yhteiskunnallista hyvää kumppanuuksien kautta.

”Olemme uskaltaneet fokusoida toimintaamme aikaisempaa kirkkaammin. Arvioni mukaan tiedostamme asiakastarpeet ja oman osaamisemme arvon aiempaa paremmin. Toisaalta tunnistamme myös sen, että haluamme tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa selvästi aktiivisemmin. Tämä kaikki tukee osaamisen ja työn vaikuttavuuden edistämistä.”

Vaikka GTK on tutkimuslaitoksena jo yli 130 vuoden ikäinen, ikä ei millään muotoa rajoita kehittymistä: osaaminen on ihmisissä.

”Meillä on ollut onni, että olemme saaneet valtavan hyvää porukkaa töihin, nuorempia henkilöitä kuten post doc -tutkijoita ja myös hyvin kokeneita osaajia. Olen nöyrällä mielellä tyytyväinen siihen, että moni osaaja on halunnut valita GTK:n.”

Back To Top